Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Klimaat aan Huis.

Helmond

Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 17191764

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van plaatsings-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Klimaat aan huis., gevestigd te Helmond, hierna te noemen “Klimaat aan huis”.

2. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Klimaat aan huis voor de uitvoering van de opdracht te leveren koelapparatuur alsmede alle hiermee verband houdende los te verkopen materialen, onderdelen en accessoires.

6. Door Klimaat aan huis te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

9. Indien Klimaat aan huis deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Klimaat aan huis hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Klimaat aan huis gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Klimaat aan huis uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Klimaat aan huis een opdracht verstrekt c.q. bij Klimaat aan huis een bestelling plaatst, is Klimaat aan huis eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Klimaat aan huis eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Klimaat aan huis zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Klimaat aan huis het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Klimaat aan huis niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Klimaat aan huis gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.

5. Getoonde modellen, afmetingen, eigenschappen, capaciteiten, temperaturen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Klimaat aan huis zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. Klimaat aan huis heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Klimaat aan huis haar werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.

2. Klimaat aan huis is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Klimaat aan huis en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Klimaat aan huis haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen c.q. het gebruikelijke uurtarief van Klimaat aan huis. 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is Klimaat aan huis gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief. 6. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. 7. Tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is in de aanbieding, offerte en/of de vergoeding voor het uitvoeren van installatiewerkzaamheden niet inbegrepen eventueel te verrichten (voorbereidende) hak-, breek- of andere werkzaamheden van bouwkundige aard. 8. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Klimaat aan huis bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij. 9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Klimaat aan huis (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door Klimaat aan huis ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is Klimaat aan huis gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Klimaat aan huis heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Klimaat aan huis ervan uitgaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd. Artikel 5: Inschakeling derden Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klimaat aan huis het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Klimaat aan huis. Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig op de door Klimaat aan huis gewenste wijze aan Klimaat aan huis ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Klimaat aan huis verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. Klimaat aan huis op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de toegangswegen en de werklocatie goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor loswerkzaamheden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden; e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Klimaat aan huis hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; f. de werklocatie in zodanige staat is dat Klimaat aan huis ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; g. Klimaat aan huis tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde zaken en hulpmiddelen; h. Klimaat aan huis op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en verlichting met voldoende vermogen en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; i. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, apparatuur e.d. van Klimaat aan huis opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze gereedschappen e.d. kan plaatsvinden; j. op de werklocatie de door Klimaat aan huis en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; k. Klimaat aan huis vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen juist en volledig zijn en vrijwaart Klimaat aan huis voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens. 3. Klimaat aan huis zal de door de wederpartij verstrekte gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, apparatuur e.d. die Klimaat aan huis tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen. 5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Klimaat aan huis gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 6. Als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Klimaat aan huis nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Klimaat aan huis om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Klimaat aan huis de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 2. Klimaat aan huis is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Klimaat aan huis verlaten. 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 5. Transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Klimaat aan huis te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij. Het risico betreffende de geleverde zaken over op het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking van de wederpartij staan. 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken te leveren, is Klimaat aan huis gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Klimaat aan huis uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Klimaat aan huis binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren. 7. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Klimaat aan huis heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Klimaat aan huis een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. Klimaat aan huis niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen van de wederpartij heeft ontvangen; b. Klimaat aan huis niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Klimaat aan huis recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Klimaat aan huis gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 3. Klimaat aan huis zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Klimaat aan huis gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 4. Klimaat aan huis is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zodanig dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en zij dient in dit kader de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen. 5. Klimaat aan huis is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. Klimaat aan huis dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Klimaat aan huis en zij hiermee bekend is of kan zijn. 6. Klimaat aan huis wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Klimaat aan huis met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Klimaat aan huis zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Klimaat aan huis in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen. Artikel 9: Meer- en minderwerk 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding of offerte. 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Klimaat aan huis en de wederpartij overeengekomen te worden. Klimaat aan huis is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Klimaat aan huis – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn 1. Klimaat aan huis is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen opdracht afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is. 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij Klimaat aan huis of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden. 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Klimaat aan huis is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen. 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de overeengekomen opdracht c.q. resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. Artikel 11: Klachten 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, hoeveelheden e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Klimaat aan huis te melden. 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Klimaat aan huis te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan Klimaat aan huis te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Klimaat aan huis is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument. 7. De wederpartij dient Klimaat aan huis in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Klimaat aan huis te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Klimaat aan huis ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Klimaat aan huis te bepalen wijze en in de originele verpakking. 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt. Artikel 12: Garanties 1. Klimaat aan huis zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. Klimaat aan huis staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Klimaat aan huis zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Klimaat aan huis zal de wederpartij hierover informeren. 4. Op noodreparaties wordt geen garantie afgegeven. 5. Op beweegbare (onder)delen c.q. (onder)delen die onderhevig zijn aan slijtage wordt geen garantie verleend. 6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Klimaat aan huis kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Klimaat aan huis. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. Artikel 13: Aansprakelijkheid 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Klimaat aan huis gegeven garanties of kwaliteitseisen aanvaardt Klimaat aan huis geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Klimaat aan huis slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Klimaat aan huis voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Indien Klimaat aan huis aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Klimaat aan huis te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Klimaat aan huis niet uitkeert of de schade niet onder een door Klimaat aan huis gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Klimaat aan huis beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 5. De wederpartij dient Klimaat aan huis uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 7. Indien Klimaat aan huis haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Klimaat aan huis slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken. 8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Klimaat aan huis verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf. 9. Klimaat aan huis is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of verrichte leveringen. 10. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Klimaat aan huis op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of onvoldoende c.q. niet tijdig onderhoud van de geleverde zaken, gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde zaken of gebruik in strijd met de door of namens Klimaat aan huis verstrekte instructies, adviezen e.d. b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Klimaat aan huis verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, goedkeuringen en/of materialen; c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; d. door oorzaken of invloeden van buitenaf; e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Klimaat aan huis. 11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Klimaat aan huis uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Klimaat aan huis of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Klimaat aan huis de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij. Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling 1. Klimaat aan huis heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Klimaat aan huis een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door Klimaat aan huis betaling alsnog uitblijft, heeft Klimaat aan huis bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Klimaat aan huis het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Klimaat aan huis eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Klimaat aan huis eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 7. De wederpartij mag de vorderingen van Klimaat aan huis niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Klimaat aan huis heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Artikel 15: Betaling bij consumenten 1. Klimaat aan huis heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Klimaat aan huis een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door Klimaat aan huis betaling alsnog uitblijft, heeft Klimaat aan huis bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Klimaat aan huis de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Klimaat aan huis het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Klimaat aan huis het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Klimaat aan huis eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 8. Door de consument gedane betalingen worden door Klimaat aan huis eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud 1. Klimaat aan huis behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Klimaat aan huis heeft voldaan. 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 4. De wederpartij is verplicht Klimaat aan huis direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendomsof overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Klimaat aan huis heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Klimaat aan huis te bewaren. 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Klimaat aan huis op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Klimaat aan huis een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Klimaat aan huis en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Klimaat aan huis op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Klimaat aan huis gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Artikel 18: Overmacht 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Klimaat aan huis, is Klimaat aan huis gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht aan de zijde van Klimaat aan huis wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Klimaat aan huis, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Klimaat aan huis. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Klimaat aan huis en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Klimaat aan huis tot aan dat moment na te komen. Artikel 19: Annulering, opschorting 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Klimaat aan huis een door Klimaat aan huis nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Klimaat aan huis gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Klimaat aan huis is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Klimaat aan huis in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Klimaat aan huis vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 4. Klimaat aan huis is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of leveringen c.q. reeds gemaakte kosten direct opeisbaar en is Klimaat aan huis gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Klimaat aan huis is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen. 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Klimaat aan huis gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Klimaat aan huis te vergoeden. Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op de tussen Klimaat aan huis en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Klimaat aan huis is gevestigd, zij het dat Klimaat aan huis altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Klimaat aan huis. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Klimaat aan huis schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats. 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Klimaat aan huis gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is. 9 oktober 2022